ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านปะเหลียน

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านปะเหลียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีาการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำทีมโดย ผอ.จรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครู ดูงานเรื่องการจัดการขยะ และโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม