เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,461 คน

นักเรียนทั้งหมด

690 คน

ชาย

771 คน

หญิง

93 คน

บุคลากรทั้งหมด

ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

 ......

27 กันยายน 2566   1309 ครั้ง
Share :
 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรปวีณ์ ตุไตลา

 ได้รับรางวัลเหรียญเงินรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาการสอบแข่งขันทางวิชาการ ......

15 มีนาคม 2566   1492 ครั้ง
Share :
 

พิธีมอบเหรียญรางวัล

 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภราภัชฌา ด้วงสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง......

23 มกราคม 2566   1457 ครั้ง
Share :
 

พิธีมอบเหรียญรางวัล

 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ เมืองลิกอร์เกมส์ 2022 ครั้งที่ 4 รุ่นอายุ 11-12 ปี ......

23 มกราคม 2566   1498 ครั้ง
Share :
 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566
1
Moral Development School
2
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
3
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565
1
Zero Waste School
2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
3
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2565
1
Moral Development School
2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
1
Zero Waste School
2
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ
3
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
1
ระดับ ประถมศึกษา
2
ขนาด ใหญ๋
3
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Best Practices) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
1
รางวัลระดับดีเยี่ยม
2
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
3
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
1
Zero Waste School
2
ผ่านระดับดีเยี่ยม
3
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้าร่วมโครงการ การป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ได้รับรางวัล
1
สถานศึกษาดีเด่น
2
ด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565(คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 59.82 34.93 50.51 42.33
จังหวัด 57 29.80 41.50 36.70
สังกัด 53.18 26.86 38.87 36.49
ประเทศ 53.89 28.08 39.34 37.62

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564(คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 56.93 45.71 47.15 36
จังหวัด 54.99 42.12 42.61 33.12
สังกัด 50.96 36.58 39.44 31.84
ประเทศ 52.98 40.47 41.22 34.59

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 50.50 40.61 44.60 35.84
จังหวัด 48.70 38.62 39.94 34.82
สังกัด 44.47 34.28 37.35 34.82
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.84

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 60.76 43.64 44.12 39.72
จังหวัด 58.32 39.15 41.10 38.26
สังกัด 53.79 34.35 38.11 36.51
ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม