เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม.

พันธกิจ
 • ส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ.
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต.
 • ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน.
 • ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล.
อัตลักษณ์ของนักเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สีประจำโรงเรียน

หมายถึง ความมั่นคง เป็นปึกแผ่น ความเป็นหนึ่งเดียว

หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความมีมารยาท และคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน

“ สุวิชชโน ภวํ โหติ ผู้รู้ เป็นผู้เจริญ ”

เป้าประสงค์
 • บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม.
 • ครูมีคุณภาพ.
 • ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ.
 • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น.
 • นักเรียนมีทักษะชีวิตในสังคมอาเซียนอย่างมีความสุข.
 • นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.
 • นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง.
 • นักเรียนมีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์.
 • โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
 • นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน.
 • นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ.
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.
 • โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ.
 • นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน.
 • โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียง.
 • นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม.
 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด.
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์.
 • ซื่อสัตย์สุจริต.
 • มีวินัย.
 • ใฝ่เรียนรู้.
 • อยู่อย่างพอเพียง.
 • มุ่งมั่นในการทำงาน.
 • รักความเป็นไทย.
 • มีจิตสาธารณะ.
ยุทธศาสตร์
 • คุณภาพครู.
 • คุณภาพนักเรียน.
 • พฤติกรรมผู้เรียน.
 • ความพร้อมของอาคารสถานที่.
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต.
 • ความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน.
 • การบริหารงานเป็นระบบ.
 • ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
 • สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทันสมัยและเพียงพอ.
 • การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.
กลยุทธ์
 • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร.
 • ส่งเสริมคุณภาพครู.
 • ส่งเสริมลักษณะความเป็นครู.
 • ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.
 • ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน.
 • พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน.
 • ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน.
 • ส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียน.
 • พัฒนาอาคารสถานที่.
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต.
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน.
 • ส่งเสริมการบริหารงานอย่างเป็นระบบ.
 • ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
 • การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม.
 • ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.
 • ส่งเสริมทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด.