กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2566

วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดโครงการ “ห้องเรียนผู้ปกครอง” ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เป็นการประชุมผู้ปกครองพร้อมกันทั้งโรงเรียน (ป.1-6 ) โดยแบ่ง การพบปะผู้ปกครอง เป็น 2 ชุด ชุดแรก มี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธี นางเกษร อุดมศักดิ์ ตัวแทนกองการศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชุดที่2มี นายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายประกอบ ศรีจันทร์ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 3 หลักสูตร ได้แก่ ดร.กนกภักดิ์ บุญสิทธิ์ นายเอกสิทธิ์ รัตนกระจ่าง และนางเกวลิน จารุภูมิ หลังจากนั้นมีการพบครูประจำชั้นเพื่อรับทราบพฤติกรรมและร่วมกันแก้ปัญหา สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียน การประชุมครังนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี