เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล