กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นการสอนนำร่องในหลักสูตร EP เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 2 หลักสูตรในอนาคต