เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง       :   การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
                   ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย      :   นายการุญ  ปัญจะสุวรรณ์

โรงเรียน       :   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ปีที่วิจัย       :   2561

                                                                  บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารสถานศึกษา     แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา  แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจสภาพปัจจุบัน และความต้องการ การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล     โดยการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 73 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 313 คน ระยะที่ 2 ออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โดยตรวจสอบ      ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย     และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 ท่าน ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ประเมินประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาโดยการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน ตรวจสอบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3.00) ระหว่างปีการศึกษา 2560   และปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สอบถามความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 73 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 88 คน ที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัย พบว่า

            1. สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งโดยรวมและรายฝ่ายอยู่ในระดับมาก ยกเว้นฝ่ายวิชาการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ความต้องการของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ทั้งโดยรวมและรายฝ่ายอยู่ในระดับมากที่สุด

            2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านระบบงานและกลไก ด้านหลักการของรูปแบบ และด้านวิธีการดำเนินงาน องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านระบบงานและกลไก ด้านหลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านวิธีการดำเนินงาน มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

            3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3.00) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่ำกว่าปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

            4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด