เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางประภาพร เชาว์ช่างเหล็ก

บทคัดย่อ ชื่อผลงานการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  คลิกที่นี่

 

บทคัดย่อ  ชื่อผลงานการวิจัย : การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  คลิกที่นี่