เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูลาลินีย์ รัตนคช

บทคัดย่อรายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทศนิยมกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่