เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูรัตนา เทพพิทักษ์

เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชการ ครูรัตนา เทพพิทักษ์

-  บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คลิกที่นี่

-  บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คลิกที่นี่