23 เมษายน 2563 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ศูนย์ ICT สป เขตพระนคร กทม ผ่านระบบ vdo conference ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงมหาดไทย เขต 11 นครศรีธรรมราช