ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) และหลักสูตรทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโคกหม้อ