การนิเทศการสอน

คณะกรรมการนิเทศการสอน โดย นางพิมพา พัฒน์ศรีเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพุทธชาติ ทองอ่อน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจิตรา วุฒิศักดิ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นิเทศการสอน นางสุชานี เส้งนุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563