๑๓ พ.ศ. ๖๒ ตลาดนัดพอเพียง

ตลาดนัดพอเพียง ฝึกให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการทำงาน การทำงานเป็นทีม รู้จักนำพืช ผักผลไม้ในครัวเรือนมาจำหน่ายโดยเน้นให้การจำหน่ายที่รักสิ่งแวดล้อม