กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน (ห้องเรียนผู้ปกครอง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา English program (EP) และห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ช่วงบ่ายเป็นการประชุมห้องเรียนทั่วไป โดยมี นายสมใจ จิตวิรัตนุกูล รองนายกเทศมนตรีเมื่องทุ่งสง นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศบาลเมืองทุ่งสง นายธวัช เพชรเรือนทอง รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับเทศบาล ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร.ต.อ. นิกร จิตรอักษร รองสารวัตรจาราจ สภ.ทุ่งสง นางสาวสาวิตรี เสนพรัตน์ นักจิตรวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 3 หลักสูตร ได้แก่ นายบัณฑิต ทิพย์อักษร (ทั่วไป) นางสาวเกวลินสุขสวัสดิ์ (SMTP) นางสาวภัทราพร วิชิสโร (EP) มีการสรุปการจัดการศึกษา ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น เลือกคณะกรรมการครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน