เกษียณอายุราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.00.09.30 น. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดกิจกรรมมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุ ราชการ ประจำปี 2566 คุณครูสิริพร จินดาวงศ์ และคุณครูสุวรรณทิพย์ ชัยวิชิต โดยมี นางสาวสมฤดี หวังวาณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธาน และนายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมแสดงมุทิตาจิต ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา