ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 27 ก.ค. 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล รับการประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 1,808 โรงเรียน โดยโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 1 ในจำนวน 56 โรงเรียน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะที่จะผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ให้เหลือจำนวน 5 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการประเมิน คือ

1. นายศรชัย มูลคำ ผู้เชี่ยวชาญการประเมินชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ

2. นางสาวจุฑามาศ แพงเวียง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. นางสาวทัศนีย์ เปาวะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีนายกทรงชัย วงษ์วัชรดำรง ให้การต้อนรับพร้อมภาครีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมตอบคำถามและให้ข้อมูลในการจัดการขยะ