รับการประเมินโครงการต้นแบบ รร.สริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

13 ก.ค. 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School: MDS) ณ ห้องประชุมกีรตินิตยาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง พร้อมด้วย นายธีรพล รัตนปริคณณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นาย สุจินต์ สมทรง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง นายศุภศักดิ์ รักเล่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวนาถยา ชัยกิจ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและนางจตุพร แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์ร่วมกับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบลาวัดชัยชุมพล นำโดยนายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก พล เอก ดร.ศรุต นาควัชระ ประธานคณะกรรมการ

ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางประไพพิมพ์ ประมุข ตัวแทนผู้ปกครอง/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำนวย ระเห็จหาญ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการการประเมินฯ เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และคัดเลือก "โรงเรียนตันแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกต่อไป

โดยโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีการดำเนินงานในการพัฒนาอย่างครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ความสำคัญและให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินจัดการศึกษาโดยนำหลัก คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษา ร่วมกันขยายผลและต่อยอดการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพต่อไป