โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

3 ก.ย.65  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดโคกกะฐิน อ.ทุ่งสง ให้แก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ซึ่ง นายธวัช เพชรเรือนทอง รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธี โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ที่มากความสามารถในการบรรยายธรรม คือ พระมหาบุญช่วย ปคุโณ (รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช) และท่าน ดร.สามิตร อ่อนคง (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) มาเป็นผู้บรรยายธรรมเกี่ยวกับคุณธรรม ความเป็นครู ซึ่งการอบรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ