กิจกรรมอบรมหุ่นยต์

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ (เข้าค่ายวิทยาศาสตร์)  กิจกรรมหุ่นยนต์  ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล