ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ผู้บริหาร คณะครู  และกรรมการควบคุมโรคโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  ได้ประชุมหาเรือแนวทางและมาตรการในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม GTX