กิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ฯ สำหรับนักเรียนชั้นป.6

22-23 มกรคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom