กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนคุณธรรม

20 มกราคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรอบรมแกนนำคุณธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom