ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564