กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564