นักเรียนทำการแสดงที่ตลาดชุมทางทุ่งสง วันที่ 22 มีนาคม 2564