กิจกรรมการขับเคลื่อนเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)