ประเมิน ร.ร พระราชทาน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ผลปรากฏว่า โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับต่อไป