17 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู นักเรียนกลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2563