เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน