กิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น