13 เมษายน 2563 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ร่วมยินดีต้อนรับ

ร่วมยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสงคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง  นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  นายสมใจ  จิตต์วิรัตน์นุกูล  นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ  และฟังบรรยายกการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารงานด้านต่างๆ  พร้อมทั้งรับมอบนโยบายในการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการร่วมกันต่อไป