ทดสอบความรู้/สัมภาษณ์ผู้ปกครอง หลักสูตรสองภาษา (English Programs)

ทดสอบความรู้นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง หลักสูตรสองภาษา (English Programs) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563