อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

18-21 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารนำโดยนายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ และคณะครูเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง