ประเมินโรงเรียนต้นแบบสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลผ่านเข้ารอบ หนึ่งใน 7 จาก 42 โรงเรียน เพื่อรับการประเมิน “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจาก(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ด้วยความอบอุ่น นำโดย ประธานคณะกรรมการ พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง 3 ด้าน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับข้อชี้แนะเพิ่มเติม ที่ทางโรงเรียนจะนำไปเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในนามโรงเรียนเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ขอขอบคุณ ผู้ที่เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ทุกท่าน